Kvalitetssikring hos Forenede Care

Kvalitetsarbejdet består af løbende kvalitetsudvikling af de leverede sundhedsydelser ved udarbejdelse af procedurer og sikre arbejdsgange.

Kvalitetsarbejdet hos Forenede Care består af kontinuerlig kvalitetsudvikling af de leverede ydelser ved udarbejdelse af procedurer og sikre arbejdsgange. Denne udvikling sker både ud fra kvalitetsbrister og på baggrund af ny viden fra fx Sundhedsstyrelsen.

Vi sikrer, at de leverede ydelser altid lever op til kommunens serviceniveau, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anden lovgivning, herunder arbejdsmiljø-, sundheds-, service- og persondataloven samt fødevarelovgivningen. Vi følger de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og ydelseskataloger fra de forskellige samarbejdskommuner.

Borger i rullestol og sosu hos Forenede Care udenfor

Vi arbejder målrettet og engageret med kvalitetsudvikling for:

  • At sikre en høj kvalitet og en høj sikkerhed for beboernes forløb
  • At sikre at arbejdet med kvalitet er en integreret del i det daglige arbejde
  • At kvaliteten i de leverede sundhedsydelser løbende udvikles
  • At fastsatte kvalitetsmål udfyldes og behovet for nye mål eller ændringer af eksisterende kvalitetsmål vurderes
  • At kvalitetsforbedringer prioriteres på områder, hvor de fastsatte kvalitetsmål ikke opfyldes

For at sikre den bedst mulige kvalitet og sikkerhed for beboernes forløb arbejdes der systematisk med kvalitetssikring på forskellige niveauer:

  • Vi anvender elementer af Den Danske Kvalitetsmodel til at systematisere vores kvalitetsarbejde. Der arbejdes altid ud fra kvalitetscirklen
  • Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedringer bl.a. med udgangspunkt i kommunale tilsyn, embedslægetilsyn, arbejdsmiljøtilsyn og egne interne tilsyn
  • Vi har et dokumentstyringssystem (D4) til at sikre tilgængelige og opdaterede procedurer som beskriver og ensretter vores arbejdsgange. Ledere og medarbejdere kender og anvender disse procedurer. Ud over D4 anvender vi også databasen VAR Health som er Praktiske Procedurer i Sygepleje, som sikrer os den nyeste og mest evidensbaserede viden inden for sygepleje
Annette Jellesmark Forenede Care

Kvalitet i Forenede Care

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet hos Forenede Care, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef, Annette Jellesmark:                            Tlf nr. 21 51 30 64 

Send mail

Forenede Care var blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2020