Metoder

Forenede Cares metoder til kvalitetsovervågning. 

Metoderne der anvendes til kvalitetsovervågning er:

Audit, journalaudit, interview, observation og spørgeskema. Eksempelvis sikrer vi dokumentationen hver måned ved journalaudits og ved løbende undervisning.

Kvalitetsforbedringstiltag baseres på data fra kvalitetsovervågningen

Ved kvalitetsbrister gennemføres der tiltag for at opnå kvalitetsforbedringer. Der iværksættes en årsagsanalyse med henblik på at årsagen identificeres, og der udarbejdes handleplaner for forbedringer.

Patientsikkerhed

Vi arbejder ligeledes proaktivt med patientsikkerhed for at forebygge utilsigtede hændelser. Opstår der en utilsigtet hændelse analyserer vi hændelsen med fokus på læring og forebyggelse. På hvert plejecenter har vi en patientsikkerhedsansvarlig.

Forenede Care har fokus på den oplevede kvalitet

Til dette gennemføres der:

  • Hvert år medarbejder- og beboertilfredshedsundersøgelser
  • Pårørendetilfredshedsundersøgelser
  • Hvert 3. år den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Løbende undersøgelse af tilfredshed med eksempelvis mad og aktiviteter

Fokus på borgerinddragelse

Vi fokuserer på borgerinddragelse i forhold til medbestemmelse, livskvalitet for den enkelte og hverdagsrehabilitering.

Fokus på tidlig opsporing via TOBS og triage

For tidligt at opfange ændringer hos beboerne og undgå forværringer og indlæggelser arbejder vi aktivt med TOBS og triage.

Arbejdsmiljø

Der er udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik som lever op til lovgivningen på dette område. I Forenede Care har vi fokus på både beboernes og medarbejdernes sikkerhed.


Vidensdeling på tværs af plejecentrene

Hvert kvartal afholder vi regionsmøder, hvor centercheferne fra alle plejecentre deltager sammen med kvalitetschefen og den administrerende direktør. Ligeledes er der hver måned drifts- og kvalitetsmøder med centerchef, kvalitetschef og den administrerende direktør. Lokalt i enhederne afholdes der hver måned kvalitetsmøder hvor kvalitetschefen, centerchefen, teamledere og sygeplejersker deltager.

Kompetenceudvikling og kompetenceskemaer

Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling, så medarbejderne hele tiden er opdateret og har de rette kompetencer. Alle medarbejdere har kompetenceskemaer. I løbet af året har vi forskellige fokusområder som medicin og hygiejne.

 

 
Annette Jellesmark Forenede Care

Kvalitet i Forenede Care

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet hos Forenede Care, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef, Annette Jellesmark:Tlf. nr. 21 51 30 64

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies